Algemene voorwaarden

Vooraf
De algemene voorwaarden betreffende de verhandeling van bladmuziek van de Vereniging Van Muziekhandelaren en –Uitgevers in Nederland 2006 zijn vastgesteld door de Vereniging Van Muziekhandelaren en –Uitgevers in Nederland (VMN). De voorwaarden zijn in werking getreden met ingang van augustus 2006.
Soms verklaren anderen dan VMN-leden deze voorwaarden op hun werkzaamheden van toepassing. Omdat in zulke gevallen elke binding met de VMN ontbreekt, kan de VMN daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen en kan geen beroep op de VMN en haar organen worden gedaan. Bij de VMN is nadere informatie verkrijgbaar. Aldaar kunt u terecht met vragen omtrent het ledenbestand, de voorwaarden enzovoorts.

(post)adresgegevens:
VMN
t.a.v. de heer F.J.P. de Wit
Stationslaan 117-5
3844 GC HARDERWIJK

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  • de verkoper: lid van de VMN, Vereniging van Muziekhandelaren en Uitgevers in Nederland, die deze voorwaarden toepast;
  • de koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
  • de overeenkomst: de overeenkomst tussen de verkoper en de koper;
  • de zaak: het artikel, de artikelen en/of diensten waarover een overeenkomst tot koop en verkoop wordt gesloten;
  • de consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in dienst van de gebruiker van de algemene voorwaarden, en de consument, een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verkoper en de koper gesloten, alsmede voor iedere levering door verkoper aan koper, betrekking hebbend op bladmuziek, al dan niet met bijbehorende beeld- en/ of geluidsdragers, waarop de verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderstaande voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de verkoper zoals bedoeld in lid 1 van deze bepaling, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij de verkoper om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar. Dit geldt ook voor meerdelige werken waarvoor een min of meer lange verschijningsperiode geldt, evenals voor werken die in het buitenland besteld moeten worden.

2. De verkoper is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk door de consument, binnen 30 dagen geschiedt. De in aanbiedingen en offertes vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn inclusief het wettelijk geldende BTW tarief maar exclusief de wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en eventuele verzend en/of bezorgkosten, tenzij anders aangegeven.

3. De verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming van een overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van verkopers aanbod.

Artikel 4 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel of magazijn van de verkoper.

2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering van de gekochte zaak, dan zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat de verkoper hem hierover heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Komen de verkoper en de koper bezorging of verzending overeen, dan geschiedt de bezorging of verzending van de aankopen op kosten van de koper, tenzij de verkoper en de koper anders zijn overeengekomen. De verkoper behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd, kan de verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien de verkoper gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de koper deze aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien de verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee maanden overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van deze termijn, dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en kan de bestelling worden geannuleerd.

Artikel 5 Vervoer

1. Alle door koper bestelde goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, door de verkoper afgeleverd op, dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand is overeengekomen op kosten van de koper. Alle faciliteiten bij aflevering van de goederen/diensten worden geacht voor risico van de koper te zijn verleend.

2. Het transport van de goederen zal op een door de verkoper te bepalen wijze geschieden.

3. De verkoper is verzekerd voor schade die is ontstaan bij of door transport. Bij in ontvangst name en dus acceptatie van de zaak door de koper, vervalt iedere vorm van aansprakelijkheid van de verkoper op eventuele schade aan de zaak ontstaan bij of door het transport, ook indien verkoper krachtens art.12nog eigenaar van het geleverde is.

4. Indien het vervoer van de goederen om redenen afhankelijk van de wil van de koper niet kan doorgaan, dan is de verkoper gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan, zulks onverminderd het recht van gebruiker betaling van de koopprijs te vorderen.

Artikel 6 Onderzoek, reclames en aansprakelijkheid

1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn na aflevering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of de zaak onbeschadigd aan hem is afgeleverd, of het juiste stuk bladmuziek aan hem is afgeleverd, alsmede of aflevering in de juiste aantallen is geschied.
2. Eventuele tekorten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel behoren binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan de verkoper te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het aankoopbewijs, tevens zijnde het garantiebewijs van de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend drukfouten, in de door derden aan verkoper geleverde producten.
4. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door levertijden of het uitblijven van de bestelling bij en/ of door zijn toeleverancier.

Artikel 7 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment waarop deze zaken aan de koper worden geleverd dan wel bezorgd, dan wel in geval van koop op afstand, op het moment dat deze zaken aan de koper worden bezorgd, of op het moment dat deze zaken door de koper op het overeengekomen afleverpunt worden afgehaald en daarmee in de macht van de koper of van een door de koper te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 8 Prijsvaststelling

1. Terzake de vaststelling van de prijs van door verkoper te leveren bladmuziek, zij verwezen naar de Wet van 9 november 2004, houdende regels omtrent de vaste boekenprijs (Wet op de vaste boekenprijs), welke wetgeving d.d. 01-01-2005 in werking is getreden en op enkele onderdelen een nadere uitwerking kent in het Besluit vaste boekenprijs, welk besluit d.d. 27 juli 2005 in werking is getreden.
2. Met toezicht op de naleving van voornoemde wetgeving is belast het Commissariaat voor de Media, alwaar men (via www.cvdm.nl) terecht kan in geval van vragen, opmerkingen enzovoorts.

Artikel 9 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant, per PIN of door de verkoper geaccepteerde creditcard(s) plaats te vinden bij levering.

2. Indien betaling niet contant plaats vindt dient deze op rekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de verkoper aangegeven wijze. Verkoper behoudt te allen tijde het recht om zonder opgaaf van reden betaling op rekening te weigeren.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van de verkoper en de verplichtingen van de koper jegens de verkoper onmiddellijk opeisbaar.

6. Bij bezorging kan betaling van de producten direct na het sluiten van de overeenkomst plaatsvinden en móet betaling in ieder geval bij aflevering van de producten plaatsvinden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Bij de totstandkoming van de overeenkomst kan een vooruitbetaling van ten hoogste 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

8. Indien betaling niet volgens afspraak geschiedt is het totaal verschuldigde bedrag in zijn geheel ineens opvor­derbaar.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft eigenaar van de zaak zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden boven de hoofdsom.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

1. De verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst de verkoper ter kennis is gekomen dat omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk de verplichtingen zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is de verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. De verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper in het geval van een opeisbare geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemene erkende methoden in incassozaken, met een minimum van 15% van de vordering.

2. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de koper.

4. De koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 13 Vrijwaringen

1. De koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien de koper aan de verkoper informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overige, in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt de verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor, die de verkoper toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de verkoper tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van de verkoper, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

4. Alle door de verkoper eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

5. De verkoper behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 Niet toegestane verrichtingen door koper

1. Het bezit van gedrukte muziek impliceert niet, dat de betreffende muziek gekopieerd mag worden. Indien sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werken dan is daartoe de schriftelijke toestemming van de uitgever vereist.

2. Muziekwerken waarvan de auteur of, indien er meerdere auteurs zijn, een der auteurs, onder auteur te verstaan de componist, tekstschrijver, bewerker en/of redacteur, in leven zijn of minder dan 70 jaar zijn overleden, zijn auteursrechtelijk beschermd. De auteur, of zijn rechtverkrijgende, zoals bij bladmuziek de muziekuitgever, behoudt onder alle omstandigheden de bevoegdheden die hem door de Nederlandse auteurswet worden toegekend bij het gebruik van de bladmuziek door derden. Deze bevoegdheden omvatten onder andere:

– het uitsluitend recht tot openbaarmaken. Toestemming voor het in het openbaar uitvoeren van auteursrechtelijk beschermde werken moet worden verkregen van BUMA, Siriusdreef 22-28, Postbus 3080, 2130 KB Hoofddorp tel 023 7997999.

– het uitlenen en verhuren van de bladmuziek van het werk of een gedeelte ervan. Wettelijk is toegestaan het uitlenen van bladmuziek door openbare bibliotheken die wordt geregeld door de Stichting Leenrecht, Siriusdreef 22-28, 2130 KB Hoofddorp tel 023 7997999 en de uitleen door bibliotheken van instellingen van onderwijs en onderzoek, de Koninklijke Bibliotheek en blindenbibliotheken. Alle andere uitleen en/ of verhuur van bladmuziek is verboden behoudens toestemming van de rechthebbende.

– het uitsluitend recht tot vermenigvuldigen. Kopiëren van bladmuziek zonder toestemming van de rechthebbende is niet toegestaan, behalve een beperkt aantal exemplaren van een klein gedeelte voor het eigen gebruik van een natuurlijk persoon. De toestemming tot kopiëren moet worden verkregen van de uitgever dan wel in sommige gevallen van de Stichting Musicopy, Siriusdreef 22-28, 2130 KB Hoofddorp tel 023 7997999

– het uitsluitend recht tot verspreiding van de bladmuziek van een werk buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De uitgever van de bladmuziek kan deze export aan regels binden, bijvoorbeeld verbieden. De uitgever van de bladmuziek van een werk in de EER kan bovendien de import van de bladmuziek van dit werk vanuit landen die geen lid zijn van de EER aan regels binden, bijvoorbeeld verbieden.

Het opzettelijk inbreuk maken op het auteursrecht van een ander is een misdrijf op grond van de artikelen 31, 31a, 31b, 32 en 33 van de Nederlandse Auteurswet.

3. Nadrukkelijk wordt vermeld, dat de verkoper geen enkele vorm van aansprakelijkheid aanvaardt terzake het door de koper opzettelijk inbreuk maken op het auteursrecht van een ander.

Artikel 16 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. De verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover de verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van de verkoper is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel heeft de verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden van dit artikel heeft ook de koper het recht om het geschil voor te leggen een de volgens de wet bevoegde rechter. Zulks dient de koper echter binnen een maand, nadat de verkoper/ gebruiker zich heeft beroepen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, meer in het bijzonder op de toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 17 lid 1 daarvan, aan de verkoper/ gebruiker kenbaar gemaakt te hebben.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen de verkoper en de koper is het Nederlands recht van toepassing.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 19 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden, inclusief de navolgende aanvullende bepalingen zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

3. Deze voorwaarden liggen in de vestiging van verkoper ter inzage en worden op verzoek van de koper tevens kosteloos aan hem toegezonden.

AANVULLENDE BEPALINGEN TERZAKE KOOP OP AFSTAND

Artikel 20 Algemeen

1. Leveranties van zaken worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen de verkoper en de koper anders is overeengekomen.

2. In geval van een kennelijke vergissing zal de koper de verkoper hiervan op de hoogte stellen. Indien en voorzover de aard ervan dit toelaat, zal de koper de goederen en bescheiden ter beschikking van de verkoper houden. De koper zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en de billijkheid vergt.

Artikel 21 Zichttermijn en uitsluitingen

1. In geval van een aankoop op afstand zal een zichttermijn van zeven werkdagen van kracht zijn, ingaande de dag na ontvangst door of namens de koper, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.

2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van ver- en retourzending, de ontvangen goederen in originele verpakking, ongebruikt en compleet aan verkoper te retourneren, dan wel te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik zal wordt gemaakt.

3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten – zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. Op voorhand uitgesloten van herroeping zijn de navolgende zaken: bladmuziek, al dan niet met bijbehorende beeld- en/ of geluidsdragers, die op uitdrukkelijk verzoek van koper, anders dan binnen het voor verkoper reguliere traject zijn besteld bij diens leverancier, alsmede bladmuziek, al dan niet met bijbehorende beeld- en/ of geluidsdragers, waarvan het seal verbroken is dan wel is geweest.
4. De koper kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door verkoper bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.

5. Bij beroeping op het zichttermijn en reclamatie van het aankoopbedrag zullen gemaakte kosten, zoals kosten voor verzending e.d. voor rekening van de koper zijn. Ook het reizen van het goed van koper naar verkoper is voor rekening en risico van de koper.